Datasatama.fi-portaali on DigiPort-hankkeessa perustettu satamien avoimen datan katalogi.

DigiPort-hankkeessa (1.10.2017-30.9.2019) tuotetaan uutta tutkimustietoa satamien digitalisaatiosta ja kehitetään satamille toimintamalli niiden infraa eli perusrakenteita koskevien tietojen julkaisemiseksi avoimena datana.

Hankkeen pilottisatamina toimivat HaminaKotka Satama Oy ja Turun Satama Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 366 347 euroa, ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, HaminaKotka Satama Oy sekä Turun Satama Oy. Hankkeen toteuttavat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka-tutkimuskeskus), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Tietoaineistot ja rajapinnat

Datasatama.fi -katalogipalvelussa HaminaKotkan ja Turun satamien tuottamat tietoaineistot sisältävät pääasiassa satamien hallinnoimaa sekä ylläpitämää infrastruktuuria koskevia tietoaineistoja.

• Palvelussa on tehokkaat hakutoiminnot tietoaineistojen etsimiseen ja selailuun.

• Tietoaineiston dataan voi tehdä erillisen käyttöliittymän kautta rajattuja hakuja, jolloin tulosaineiston voi tallentaa esimerkiksi CSV-, XML- tai XLSX-muodossa myöhempää käsittelyä varten. Samaan hakuun voi tallentaa useamman eri tietoaineiston data edellyttäen, että tietoaineistojen datan tiheys on sama (esimerkiksi 60 min tai 3 min).

• Haku- ja tallennustoimintojen käyttö ei vaadi rekisteröitymistä.

• Tallennettuja aineistoja voi tutkia ja jatkojalostaa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmistoilla, joihin CSV-tiedostot tuodaan tyypillisesti "tuo dataa" toiminnolla.

• Tiedot pyritään tarjoamaan toimittajariippumattomassa ja mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa, eli esimerkiksi ilman muotoiluita tai visuaalisia tehosteita, jotta tietojen käyttö muissa sovelluksissa tai järjestelmissä olisi mahdollisimman helppoa.

Käyttöehdot ja lisenssi

HaminaKotkan ja Turun satamat haluavat mahdollistaa infrastruktuuria koskevien tietoaineistojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen. Tietoaineistojen lisensiointi selventää tiedon käyttöoikeuksia, mikä samalla helpottaa tietojen käyttöä ja tekee tietoaineistoista avointa dataa. Datasatama-palvelussa sovelletaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssiä (CC BY 4.0), joka koskee palvelussa olevia HaminaKotkan ja Turun satamia tuottamia tietoaineistoja. Mikäli tietoaineisto ei ole sataman tuottamaa, siihen saattaa kohdistua myös muita sopimusrajoitteita tai lisenssiehtoja: tässä tapauksessa poikkeavat lisenssiehdot on kuvattu tietoaineiston kuvauksen yhteydessä.

Jaettaessa käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa edelleen, se on varustettava aineiston luojien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla. HaminaKotkan ja Turun satamat edellyttävät, että nimeämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

• Materiaaliin sisältyvä tekijänoikeusmerkintä (copyright notice) on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää myös materiaalin julkaisuajankohdan ja aineiston version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.

• Materiaaliin sisältyvät tavanomaiset vastuuvapausehdot on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

• Jos materiaalia on muokattu, se täytyy varustaa tätä koskevalla merkinnällä ja liittää muokattuun materiaaliin hyperlinkki alkuperäiseen muokkaamattomaan materiaaliin.

• Materiaaliin täytyy liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

Esimerkki: HaminaKotkan ja Turun satamien avoin data -rajapinnan tietojen käyttö verkkosivulla tai sovelluksessa. Sivulle tai sovellukseen lisätään seuraava teksti linkkeineen: Lähde HaminaKotka Satama Oy tai Turun Satama Oy / datasatama.fi, lisenssi CC 4.0 BY.

HaminaKotka Satama Oy ja Turun Satama Oy voivat aina pyytää nimeämistietojen ja tekijänoikeusmerkinnän poistamista niissä rajoissa, kun poistaminen on mahdollista.

Anna palautetta

Jotta voisimme kehittää satamien avoimen datan palvelujen sisältöä ja laatua, tarvitsemme käyttäjiltä palautetta ja tietoa palvelun käytöstä. Palautetta, kehitysideoita ja havaintoja mahdollisista puutteista voi lähettää HaminaKotka Satama Oy:lle sähköpostitse ja Turun Satama Oy:n palautelomakkeen avulla.

Meitä kiinnostaa kuulla, millaisia palveluja tai sovelluksia käyttäjät avoimen datan avulla toteuttavat, ja erikseen sovittaessa voimme myös esitellä niitä mm. verkkosivuillamme. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut palvelusi esittelymahdollisuudesta.